NILSIÄN PITÄJÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT


1. YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Nilsiän Pitäjäyhdistys ry.


2. YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoitus on:
● lisätä Kuopion kaupunginosana olevan Nilsiän saavutettavuutta, vetovoimaa ja
elinvoimaisuutta yhtenäisenä ja toiminnallisena alueena.
● kehittää Nilsiän yrittäjien, Kuopion päättäjien, Nilsiän lähidemokratiaelinten ja
Nilsiässä toimivien yhteisöjen yhteistoimintaa erityisesti Nilsiää koskevissa
asioissa.


3. YHDISTYKSEN TOIMINTATAPA
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavasti:
● ottaa kantaa, tekee aloitteita ja tiedottaa Nilsiän kehittämistä koskevissa
asioissa
● järjestää neuvontaa ja koulutustoimintaa
● toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa
● kehittää Nilsiää osallistumalla kampanjoihin ja tapahtumiin
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista
hyötyä siihen osallistuville, eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa
muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.
Yhdistyksen toimintaalue
on Kuopion kaupunki.
Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja
arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan, järjestää myyjäisiä, ottaa vastaan
testamentteja ja lahjoituksia, sekä omistamalla toimintaa varten tarpeellisia
alueita ja kiinteistöjä.


4. KOTIPAIKKA
Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio.


5. JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Nilsiässä toimivat yhteisöt ja
yhdistykset. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä kaikki yksityiset
henkilöt ja yhteisöt, jotka haluavat olla tukemassa yhdistyksen tarkoitusta ja
toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt
yhdistyksen tarkoitusta.

Kannattaja ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe,mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan kuukauden kuluttua
ilmoituksesta.


6. TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


7. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä aikana
helmi-huhtikuussa.
Vuosikokouksen lisäksi voi hallitus tarvittaessa kutsua
kokoon ylimääräisen kokouksen. Ylimääräinen kokous tulee kutsua kokoon
myös siinä tapauksessa, että yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä jättää hallitukselle kirjallisen kokouspyynnön, jossa
käsiteltävät asiat on esitetty.
Kutsu kokoukseen tulee toimittaa lähettämällä se kirjallisena kullekin jäsenelle
vähintään neljätoista (14) päivää ennen varsinaista kokousta ja vähintään
seitsemän (7) päivää ennen ylimääräistä yhdistyksen kokousta. Kokouskutsu
voidaan toimittaa myös muulla tavalla, jonka yhdistyksen kokous päättää.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin
päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.


8. ASIAN ESILLE OTTAMINEN
Jäsenen, joka haluaa ottaa määrätyn asian käsiteltäväksi vuosikokouksessa,
tulee jättää asiaa koskeva pyyntö kirjallisesti hallitukselle kymmenen (10) päivää
ennen kokousta ja ylimääräisen kokouksen osalta siten, että jäsenen kirjallinen
pyyntö on hallituksen käytettävissä viisi (5) päivää ennen kokousta.


9. KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhdistyksen vuosikokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä
kahden ääntenlaskijan valinta
3. todetaan kokouksen osanottajat ja jäsenyhteisöjen äänioikeutta käyttävät
jäsenet.
4. kokouksen laillisuuden toteaminen
5. hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto
6. tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
7. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien
palkkioista päättäminen
9. hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
10. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
11. jäsenmaksun vahvistaminen
12. hallituksen budjettiesitys
13. seuraavan tilivuoden toimintasuunnitelma
14. yhdistyksen kokousten julkaisutavasta päättäminen
15. muut kokouskutsussa mainitut asiat


10. ÄÄNIOIKEUS
Yhdistyksen kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenyhteisöllä ja –yhdistyksellä
on yksi ääni.


11. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään viisi ja enintään kymmenen muuta
jäsentä, sekä heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen toimikausi on
vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi perustaa erilaisia toimikuntia, joiden puheenjohtajat ja jäsenet se
hyväksyy.


12. NIMENKIRJOITUS
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


13. TILINTARKASTAJAT
Hallituksen tilejä ja hallintoa valvomaan tulee vuosikokouksessa valita yksi (1)
tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on
vuosikokousten välinen aika. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on
laadittava helmikuun loppuun mennessä.


14. MAKSUT
Yhdistys voi kerätä varsinaisiltasekä
kannattajajäseniltä jäsenmaksua, jonka
suuruus vahvistetaan vuosikokouksessa seuraavaa tilikautta varten. Varsinaisten
ja kannattajajäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia. Kunniajäsenillä ei ole
jäsenmaksuvelvoitetta.


15. EROTTAMINEN
Jäsen, joka ei sääntöjen mukaisesti maksa jäsenmaksuaan, voidaan hallituksen
päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Erottamiseen oikeuttaa myös, jos toimii
vastoin yhdistyksen yleisiä periaatteita tai huomattavasti vahingoittaa yhdistystä
tahallisesti.


16. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa
käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Powered by Aava 3