Nilsiän pitäjäyhdistys ry:n säännöt


1. YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Nilsiän Pitäjäyhdistys ry.


2. YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoitus on:
● lisätä Kuopion kaupunginosana olevan Nilsiän saavutettavuutta, vetovoimaa ja elinvoimaisuutta yhtenäisenä ja toiminnallisena alueena.
● kehittää Nilsiän yrittäjien, Kuopion päättäjien, Nilsiän lähidemokratiaelinten ja Nilsiässä toimivien yhteisöjen yhteistoimintaa erityisesti Nilsiää koskevissa asioissa.


3. YHDISTYKSEN TOIMINTATAPA
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavasti:
● ottaa kantaa, tekee aloitteita ja tiedottaa Nilsiän kehittämistä koskevissa asioissa
● järjestää neuvontaa ja koulutustoimintaa
● toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa
● kehittää Nilsiää osallistumalla kampanjoihin ja tapahtumiin Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista hyötyä siihen osallistuville, eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi. Yhdistyksen toimintaalue on Kuopion kaupunki. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan, järjestää myyjäisiä, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, sekä omistamalla toimintaa varten tarpeellisia alueita ja kiinteistöjä.


4. KOTIPAIKKA
Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio.


5. JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Nilsiässä toimivat yhteisöt ja yhdistykset. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt, jotka haluavat olla tukemassa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta.

Kannattaja ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe,mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan kuukauden kuluttua ilmoituksesta.


6. TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


7. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä aikana helmi-huhtikuussa. Vuosikokouksen lisäksi voi hallitus tarvittaessa kutsua kokoon ylimääräisen kokouksen. Ylimääräinen kokous tulee kutsua kokoon myös siinä tapauksessa, että yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä jättää hallitukselle kirjallisen kokouspyynnön, jossa käsiteltävät asiat on esitetty. Kutsu kokoukseen tulee toimittaa lähettämällä se kirjallisena kullekin jäsenelle vähintään neljätoista (14) päivää ennen varsinaista kokousta ja vähintään seitsemän (7) päivää ennen ylimääräistä yhdistyksen kokousta. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös muulla tavalla, jonka yhdistyksen kokous päättää. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.


8. ASIAN ESILLE OTTAMINEN
Jäsenen, joka haluaa ottaa määrätyn asian käsiteltäväksi vuosikokouksessa, tulee jättää asiaa koskeva pyyntö kirjallisesti hallitukselle kymmenen (10) päivää ennen kokousta ja ylimääräisen kokouksen osalta siten, että jäsenen kirjallinen pyyntö on hallituksen käytettävissä viisi (5) päivää ennen kokousta.


9. KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhdistyksen vuosikokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
3. todetaan kokouksen osanottajat ja jäsenyhteisöjen äänioikeutta käyttävät jäsenet.
4. kokouksen laillisuuden toteaminen
5. hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto
6. tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
7. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
9. hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
10. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
11. jäsenmaksun vahvistaminen
12. hallituksen budjettiesitys
13. seuraavan tilivuoden toimintasuunnitelma
14. yhdistyksen kokousten julkaisutavasta päättäminen
15. muut kokouskutsussa mainitut asiat


10. ÄÄNIOIKEUS
Yhdistyksen kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenyhteisöllä ja –yhdistyksellä on yksi ääni.


11. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään viisi ja enintään kymmenen muuta jäsentä, sekä heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi perustaa erilaisia toimikuntia, joiden puheenjohtajat ja jäsenet se hyväksyy.


12. NIMENKIRJOITUS
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


13. TILINTARKASTAJAT
Hallituksen tilejä ja hallintoa valvomaan tulee vuosikokouksessa valita yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on
vuosikokousten välinen aika. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittava helmikuun loppuun mennessä.


14. MAKSUT
Yhdistys voi kerätä varsinaisiltasekä kannattajajäseniltä jäsenmaksua, jonka suuruus vahvistetaan vuosikokouksessa seuraavaa tilikautta varten. Varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.


15. EROTTAMINEN
Jäsen, joka ei sääntöjen mukaisesti maksa jäsenmaksuaan, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Erottamiseen oikeuttaa myös, jos toimii vastoin yhdistyksen yleisiä periaatteita tai huomattavasti vahingoittaa yhdistystä tahallisesti.


16. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Powered by Aava 3